Introductory Statement

Commission of Inquiry
[Komisyon para sa Pagtatanong] tungkol sa
Money Laundering sa British Columbia
Pambungad na Pahayag ni Commissioner Cullen

Gaya ng naiulat, ang British Columbia ay nakikita bilang isang hurisdiksyon kung saan lumalaganap ang money laundering (pera mula sa ilegal na paraan). Lumilitaw na sumasang-ayon ang mga namumuno na opisyal sa pagpapatupad ng batas, mga akademiko, at mga dalubhasa sa paksang ito na ang pagkaunawa na ito ay pawang katotohanan. Mahalagang tandaan na dahil sa lihim na katangian nito, ang mga aktibidad sa money laundering ay hindi gaanong nag-iiwan ng malinaw na ebidensya, o karaniwan ay wala silang mga saksi na motibadong humarap sa publiko upang magsalita tungkol dito. Gayunman, ito ay isang sitwasyong inaalala ng maraming mga British Columbian.

Ang Pangprobinsiyang Pamahalaan ay nagkomisyon ng apat na opisyal na ulat kamakailan lamang tungkol sa money laundering sa B.C.:

Noong Mayo 15, 2019, dahil sa mga ulat na ito, ipinahayag ni Premier John Horgan ng British Columbia ang pagtatatag ng Commission of Inquiry tungkol sa Money Laundering sa probinsiya.

Malawak ang mandato ng Commission na ito. Alinsunod sa terms of reference (mga tuntunin ng pagtukoy)nito, kailangang magsagawa ang Commission ng fact-finding o pag-alam sa katotohanan hinggil sa:

Bukod pa rito, ang Commission na ito ay may responsibilidad na gumawa ng mga rekomendasyon upang matugunan ang mga kondisyon na nagpalaganap ng money laundering.

Kasama sa mandato ng Commission ang pagrepaso at pagsasaalang-alang sa apat na ulat tungkol sa money laundering na natanggap ng Probinsiya kamakailan. Inilalarawan ng mga ulat na ito ang nakababahalang sitwasyon sa iba't ibang sektor ng ekonomiya kung saan sinasabing isang isyu ang money laundering. Pinatutunayan ng mga ito ang malaking pag-aalala at pananaw ng mga British Columbian tungkol sa money laundering sa kanilang mga komunidad, at ipinapakita nito kung gaano kabisa ang mga institusyon (o kahit man integridad) sa paglaban sa money laundering.

Bagama’t marami na ang nagawa, ang Inquiry o Pagtatanong na ito ay magiging isang oportunidad upang higit na pagtuunan ng pansin ang mga isyu. Ang Commission ay may iba't ibang legal na kapangyarihan na magagamit dito, tulad ng kapangyarihang obligahan ang mga saksi at utusan silang magbunyag – ito’y mga kapangyarihang hindi available sa mga dating sumulat ng mga nakaraang report. Inaasahan na magbibigay-daan ito sa isang mas komprehensibong pagrepaso tungkol sa kalikasan at gaano karaming money laundering ang nangyayari sa probinsiya, at ang mga kondisyon na nagpahintulot dito na lumaganap at mag-evolve.

Kahit na ang Commission na ito ay itinatag ng isang Kautusan ng pamahalaan, at kahit na popondohan ito ng Pangprobinsiyang Pamahalaan, ito ay isang independiyenteng grupo na naglilingkod nang buong katapatan sa mga mamamayan ng British Columbia. Sa pagtupad ng mandato nito, dapat tuparin ng Commission ang terms of reference nito sa paraang may pinansyal na pananagutan, habang isinasaalang-alang din ang ilang mga bagay na karaniwang tinatanong sa mga public inquiry.

Una, ang Inquiry ay dapat maging epektibo at kumilos nang may makatuwirang kabilisan; dapat itong magpatuloy sa isang napapanahong paraan, habang hindi napapabayaan ang pagiging masusi.

Pangalawa, ang Commission ay dapat maging patas. Kasali ang maraming mga indibidwal at agency sa gawain ng Commission dahil sila’y may mapapakinabangang impormasyon, karanasan, at pananaw na nais nilang iparating, at hindi dahil mayroon silang dapat panagutan. Ang Commission ay dapat lubos na manindigan na siguraduhin na ginagalang nito ang karapatan ng mga indibidwal at agencies upang protektahan ang kanilang mga interes sa pagka-pribado, legal na interes, at reputasyon.

Bilang pangwakas, ang Commission ay dapat maging bukás at madaling maunawaan. Ito ay napakahalaga sa tagumpay ng mahalagang pagsisikap na ito. Ang anumang findings tungkol sa katotohanan na gagawin ng Commission, at ang anumang mga imumungkahi ng Commission ay dapat gagawin lamang kapag ang publiko -- na siyang dahilan kung bakit ipinatawag ang Commission – ay nagkaroon na ng oportunidad na malaman at maunawaan ang mga katotohanan at patakaran, at nakabuo na ng sarili nitong opinyon tungkol sa kahalagahan at pagiging mabisa ng proseso at ang magiging resulta nito.

Matapos ng takdang panahon ay maglalathala ang Commission ng mga rules of procedure (patakaran ng pamamaraan) upang siguraduhing ang mga proceeding ay sumusunod sa isang maayos na proseso, naaayon sa mga kailangan gawin kaagad, pagkamakatarungan, pagiging masusi, at pagiging bukás – mga bagay na paminsan-minsay ay nagkukumpetensiya sa isa’t-isa. Isinama ng Commission sa website ang Rules for Standing and Participation (Mga Panuntunan para sa Paninindigan at Paglahok) nito, na magpapahintulot sa mga tao at agencies na gustong sumali sa Inquiry na mag-apply upang makasali sila. Maaari ninyong basahin ang Rules for Standing and Participation dito.

Ang public inquiries ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng impormasyon sa mga tao sa probinsiya. Ang mga British Columbian ay nakikinabang din nang malaki mula sa pagtanggap ng impormasyon mula sa mga interesadong miyembro ng publiko. Ang website ng Commission, na sa kasalukuyan ay under development pa rin, ay nagbibigay ng contact information para sa sinumang miyembro ng publiko na nais magbigay ng impormasyon o mga submission. Habang nagpapatuloy ang gawain ng Commission, magkakaroon ng karagdagang impormasyon na ibabahagi sa website upang malaman ng ng publiko kung paano sila makakalahok sa Inquiry.

Samantalang kulang pa ng mga tauhan ang Commission, marami nang mga pangunahing tungkulin ang napunan. Ang mga talambuhay ng mga indibidwal na ito ay matatagpuan sa website.

Ang Commission ay magkakaroon ng kapwa mga study at hearing components (o mga bahagi para sa pag-aaral at pandinig). Ang study component ay nagsimula na; kasama dito ang analysis ng apat na ulat na ipinagawa ng Probinsiya. Saklaw din nito ang isang masusing pagsusuri ng batas, pagsasaliksik, at komentaryo hinggil sa mga proseso ng money laundering at anti-money laundering, kapwa dito at sa iba pang mga hurisdiksyon, pati na ang pagkonsulta sa mga indibidwal na may kaalaman sa mga paksang ito. Kung kinakailangan, maaaring mag-atas ng orihinal na pagsasaliksik upang mas lalong maunawaan ng Commission ang mga isyu nito sa loob ng terms of reference nito.

Kaalinsabay nito habang ang study component ng Commission ay nagpapatuloy, hihilingin din ng Inquiry staff sa regulatory, enforcement, at iba pang agencies na gumawa sila ng mga dokumento hinggil sa paglaganap at ebolusyon ng money laundering sa British Columbia. Batay sa magiging pagrerepaso nila sa mga dokumentong ito at sa mga matututunan sa study portion, ang Inquiry staff ay magsasagawa ng mga imbestigasyon, at iinterbyuhin nito ang mga taong may ebidensya na malamang na makakatulong sa pag-unawa sa iba't ibang mga isyu na kailangang iulat ng Commission. Ang impormasyong ito ay makakatulong sa pagplano ng direksyon ng mga hearings na makapag-aambag sa isang komprehensibong pag-unawa sa pinagmulan, kalikasan, at lawak ng money laundering sa British Columbia at sa mga imumungkahing solusyon na pinakamainam na makakatugon dito.

Ang saklaw ng mandato ng Commission ay malawak at malalim. Ang pakikipagtulungan ng lahat ng antas ng pamahalaan, pampubliko at pribadong agencies, at indibidwal na mga mamamayan ay napakahalaga sa pagkakaroon ng isang matagumpay na resulta. Ikinalulugod ng Commission na makipag-ugnayan sa lahat ng mga makakatulong dito na matugunan ang seryosong isyung ito na nakakapinsala sa ekonomiya at institusyon ng British Columbia.

Ikinararangal ko na pamunuan ang pagsisikap na ito bilang Commissioner, at ipinagmamalaki ko ang aming itinatatag na may experience at mahusay na team na may kaalaman tungkol dito. Ipinangangako ko – at ng lahat ng miyembro ng Commission staff – na maging matapat sa mga mamamayan ng British Columbia: upang malaman ang mga katotohanan, at upang maibahagi ang impormasyong ito sa inyo.

The Honourable Austin Cullen, ang Kagalang-galang na Commissioner

Commission of Inquiry into Money Laundering in British Columbia